WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.

Otváracie hodiny
Pon – Pia 7:00 – 15:30
Sobota a Nedeľa – ZATVORENÉ

Kontakt
Sekretariát +421 918 322 050
office@wtm.sk

Adresa
WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.
Dlhá 1011/88D
Žilina 010 09
Slovensko

NDT Kontrola – defektoskopia

Nedeštruktívna kontrola umožňuje identifikovať a dokumentovať necelistvosti materiálov pomocou využitia fyzikálnych javov. Pre potreby našich zákazníkov môžeme poskytnúť:

 • Skúšanie materiálov
 • Poradenstvo pri navrhovaní NDT kontroly

Typy skúšok:

 • Skúška prežiarením ( RT )
 • Skúška ultrazvukom ( UT )
 • Vizuálna skúška ( VT )
 • Penetračná / kapilárna skúška ( PT )
 • Magnetická prášková skúška ( MT )
 • Skúška netesnosti ( LT )
 • Skúška vírivými prúdmi ( ET )
 • Skúška akustickou emisiou (AT)

K dispozícii máme kvalifikovaný personál podľa STN EN ISO 9712 a SNTC-TC-1A, Level II a III.

Skúška prežiarením – RT

Rádiografia je najbežnejšie známa testovacia nedeštruktívna metóda na získanie trvalého obrazu povrchových a podpovrchových (vnútorných) nespojitostí. Tie isté diskontinuity môžu byť kontrolované opakovane a rádiogramy možno porovnať s meraním zmeny veľkosti a tvaru vady s odstupom času. Kontrolujú sa ním zvárané časti, odliatky, výkovky, meranie hrúbky steny, mapovanie korózie, detekcia zosilnení v betónových doskách, meranie objemovej hustoty materiálov, meranie pórovitosti v betóne atď.

Konvenčná (snímková)  rádiografia je najcitlivejšia skúšobná metóda, oproti nej má však digitálna (počítačová) rádiografia mnohé výhody, ako je rýchlosť, schopnosť pracovať so širším rozsahom hrúbok prežarovaných objektov, čas expozície a pozitívny efekt na životné prostredie.

Naše prístrojové vybavenie:

 • RTG lampy
 • Prenosné žiariče na báze Se75
 • Prenosné žiariče na báze Ir192
 • Prenosné žiariče na báze Yb169 (na požiadanie)
 • Vyvolávacie automaty na všetkých pracoviskách
 • Dve pojazdné laboratóriá
 • Digitálna rádiografia

Skúšky prežiarením vykonávame na schválenom defektoskopickom pracovisku v sídle spoločnosti a na prechodných pracoviskách. V súčasnosti máme platné oprávnenie vykonávať skúšky prežiarením – RT na prechodných pracoviskách na území Slovenskej a Českej republiky.

Skúška ultrazvukom – UT

Pri ultrazvukovej skúške sa vysielajú veľmi krátke pulzné vlny do materiálu za účelom identifikácie vnútorných chýb, alebo za účelom zistenia charakteristík materiálu. Bežne sa táto technika používa aj pri zisťovaní hrúbky materiálov, napríklad kontrola hrúbky materiálu v dôsledku korózie. Ultrazvuková skúška sa často používa pri kontrole oceľových materiálov, zliatin, taktiež sa používa pri kontrole betónových povrchov, dreva, plastov a kompozitných materiálov, aj keď s omnoho menšou presnosťou. Typická aplikácia je v oblasti strojárstva, letectva a automobilového priemyslu.

Existujú dva spôsoby prijímania ultrazvukových vĺn, odrazom (pulzné echo) a útlmom. Pri odraze sonda vysiela a súčasne prijíma odraz. Odraz vzniká na druhej stene kontrolovaného objektu, alebo vo vade vo vnútri materiálu. Prístroj zobrazuje tieto údaje vo forme signálu s amplitúdou reprezentujúcou čas príchodu odrazu. Pri útlme jedna sonda vysiela signál a druhá sníma množstvo signálu, ktorý k nej dorazí. Prípadné vady zmenšujú množstvo prenesených vĺn a tým sa indikuje existencia vád v objekte.

Naše prístrojové vybavenie:

 • Olympus EPOCH 600
 • Hrúbkomery
 • GE USM 60+
 • Povlakomery
 • OMNISCAN MX (Phased Array)

Skúšky ultrazvukom realizujeme modernými prístrojmi, okrem klasickej skúšky ultrazvukom disponujeme aj zariadením na metódu PA, ktorá umožňuje aj vizualizáciu kontrolovaného objektu so záznamom, pričom zobrazí aj tvar, hĺbku a veľkosť nájdenej vady. Našou prednosťou je aj pripravenosť vykonať skúšky vo veľmi krátkej lehote tak, aby sme splnili aj náročné a prísne požiadavky našich zákazníkov.

Vizuálna kontrola – VT

Ide o najstaršiu a najpoužívanejšiu nedeštruktívnu metódu skúšania. Uplatňuje sa na takmer každý výrobok ako základný nástroj na zabezpečenie kvality. Vo všeobecnosti najneprijateľnejšími vadami sú vady na povrchu materiálov a výrobkov. Vizuálna kontrola, inšpekcie a skenovanie môžu úspešne odhaliť tieto neprijateľné diskontinuity povrchu.

Okrem bežnej priamej vizuálnej kontroly ponúkame aj nepriamu metódu prostredníctvom videoskopu. Pri tejto nepriamej metóde dokážeme skontrolovať vnútorné priestory zváraných konštrukcií endoskopom.

Týmto zariadením dokážeme určiť aj veľkosť zvarov v neprístupných priestoroch. Výsledok skúšky je možné uchovať a prehliadať formou obrazového videozáznamu.

Výkon kontroly realizujeme u nás v stálych priestoroch laboratória, ale máme k dispozícii aj pojazdné laboratórium. Naše prístrojové vybavenie a personál nám umožňuje zostaviť viacero pracovných skupín súčasne.

Penetračná/kapilárna skúška PT

Penetračná/kapilárna skúška je rýchla, ekonomická a široko používaná nedeštruktívna skúšobná metóda na detekciu povrchových vád vo všetkých typoch neporéznych materiáloch (kovy, plasty alebo keramika). Penetračná skúška je založená princípoch kapilárneho pôsobenia, pri ktorom penetrant preniká do dutín na povrchu skúšaného objektu.

Vykonáva sa na dôkladne vyčistenom skúšobnom povrchu, nanesením farebnej, alebo fluorescenčnej penetračnej kvapaliny. Po určenom čase pôsobenia sa nadbytočný penetrant odstráni a aplikuje sa vývojka. Po zaschnutí vývojky prenikne penetrant do vývojky a tým vykreslí chybu. Skúšobná plocha sa kontroluje v prirodzenom svetle, alebo čiernom (UV) svetle (v závislosti od typu penetrantu).

Skúška sa používa na kontrolu kovových aj nekovových materiálov. Penetračná skúška sa využíva prevažne na neferitických materiáloch v leteckom a kozmickom priemysle a pri výrobkoch z nehrdzavejúcej ocele. Výhodou tejto skúšky je nákladová a časová nenáročnosť. Nevýhodou, že odhaľuje iba povrchové chyby.

 

Magnetická prášková skúška – MT

Ide o nedeštruktívnu skúšobnú metódu na zisťovanie povrchových a podpovrchových necelistvostí vo feromagnetických materiáloch. Testovacia metóda zahŕňa aplikáciu magnetického poľa externe, alebo použitie elektrického prúdu priamo cez materiál, ktorý vytvorí magnetické pole v materiáli. Zároveň sú viditeľné feromagnetické častice nanášané na skúšobný povrch.

Prítomnosť povrchových necelistvostí alebo necelistvostí tesne pod povrchom spôsobuje deformáciu magnetického poľa, ktorá zasa spôsobuje magnetický rozptyl pri chybe. Magnetické častice sú priťahované rozptýleným poľom v oblasti diskontinuity a priľnú k okrajom, kde sa vykreslí jej tvar. Táto skúška je veľmi citlivá skúšobná metóda. Táto metóda sa nepoužíva na neželezné materiály a austenitické nehrdzavejúce ocele. Existuje niekoľko spôsobov magnetizácie testovaných častí.

Magnetizačné metódy:

 • Elektromagnetickým jarmom, YOKE – Stredovým vodičom
 • Pomocnou cievkou – Pomocným vodičom
 • Prechodom elektrického prúdu – Kombinácia uvedeného

Naše prístrojové vybavenie:

 • Ručné magnetické jarmá
 • Príložné elektródy s prúdovým zdrojom
 • Cievky a pomocný vodič s prúdovým zdrojom

Pri kontrole väčších počtov rovnakých výrobkov si vyrábame vlastné zariadenia na ich kontrolu, aby bola zabezpečená požadovaná veľkosť magnetického poľa, ktorá bude schopná identifikovať chyby v požadovanom rozsahu pre konkrétny výrobok.

Skúška netesnosti – LT – B, C

Odhaliť a odstrániť netesnosť má dôležité opodstatnenie z hľadiska bezpečnosti prevádzky zariadenia, napríklad v chemickom priemysle pri prácach s jedovatými, alebo horľavými látkami. Nemenej dôležitá je tiež ochrana životného prostredia ako aj zabránenie znečisteniu spodných vôd z netesných nádrží a žúmp. Z fyzikálneho hľadiska neexistuje absolútne tesná stena. Každý materiál je tvorený štruktúrou, ktorou môžu prenikať molekuly plynu. Skúškou netesnosti sa snažíme odhaliť a určiť miesto netesnosti s čo najväčšou presnosťou veľkosti úniku. Netesnosť zariadenia sa vo väčšine prípadov prejaví zmenou tlaku skúšanej súčiastky.

Skúška na netesnosť materiálu vodíkovým detektorom Sensistor H2000 predstavuje niekoľko výhod v porovnaní so skúškou realizovanou pomocou Hélia. Sensistor H2000 umožňuje odhaľovať netesnosti pomocou 5 % zmesi vodíka 95 % dusíka. Táto zmes nie je výbušná, ani horľavá. Pri použití skúšky  pomocou Hélia sú značne zvýšené náklady spojené s prevedením samotnej skúšky.

Skúška vírivými prúdmi – ET

Skúška vírivými prúdmi – ET využíva elektromagnetickú indukciu na zistenie nedostatkov vo vodivých materiáloch. Na skúšaný predmet pôsobí striedavé magnetické pole cievky, ktoré v ňom indukuje striedavé napätie. Vodivý predmet predstavuje uzavretý prúdovodič a preto v ňom vznikajú cirkulárne, tzv. vírivé prúdy. Vírivé prúdy vytvárajú svoje vlastné magnetické pole, ktoré má opačnú fázu ako pole budiace. Tým je budiace pole zoslabované a vzniká výsledné pole dané vektorovým súčtom oboch polí. Necelistvosti v predmete znižujú elektrickú vodivosť materiálu a tak aj hustotu vírivých prúdov. Amplitúda a fáza tohto výsledného póla sú nositeľom informácie o stave predmetu. Zmena prietoku vírivého prúdu a zodpovedajúca zmena fázy a amplitúdy sa porovnáva so známymi hodnotami.

Metóda testu vírivého prúdu dokáže odhaliť veľmi malé trhliny na povrchu alebo v blízkosti povrchu materiálu, skúšané povrchy vyžadujú minimálnu prípravu. Najväčšou výhodou metódy vírivého prúdu je to, že sa môže použiť na určenie povrchových chýb na lakovanom, izolovanom, alebo potiahnutom povrchu. Zisťovanie chýb prostredníctvom tejto metódy sa bežne využíva v leteckom priemysle, kontrole žeriavov, v betonárskom priemysle a v iných priemyselných odvetviach, kde nie je možné odstrániť ochranný povrch.

Naše prístrojové vybavenie:

 • GE Mentor EM
 • Sada sond a mierok na kontrolu povrchov
 • Sada sond a mierok na kontrolu zvarov

 

Princíp testu vírivého prúdu, ktorý meria zmenou odporu vodivého materiálu, ho robí užitočným pri širokom spektre aplikácií, ako je meranie vodivosti, triedenie materiálu, hodnotenie podmienok tepelného spracovania, triedenie materiálov na základe tvrdosti a pevnosti, meranie hrúbky tenkých komponentov. V porovnaní s inými metódami detekcie povrchových chýb vyžaduje test vírivého prúdu vysoko kvalifikovaných a skúsených technikov. Skúšky vykonáva personál s kvalifikáciou podľa STN EN ISO 9712 Level II a III.

Skúška akustickou emisiou (AT)

Metóda akustickej emisie sa radí medzi nedeštruktívne metódy testovania (NDT). Skúšanie akustickou emisiou vrátane nárokov na postupy merania, prístrojové vybavenie a všeobecnú metodiku podlieha všeobecne platným medzinárodným štandardom. Vďaka svoje všestrannosti nachádza daná metóda uplatnenie v rade rôznych oborov (automobilový priemysel, letecký priemysel, plynárenský a ropný priemysel, chemický a elektrárenský priemysel).

Princíp metódy akustickej emisie vychádza zo vzniku defektu (iniciácia a následná propagácia trhliny), pri ktorej dochádza ku generácii elastických vĺn, ktoré sa šíria telesom a ktoré je možné zachytiť zadanou sieťou/rastrom snímačov. Tieto vlny sú častokrát nazývané ako „akustická emisia” aj keď sa o akustiku ako takú de facto nejedná. Dôležitou výhodou tejto metódy je, že sa jedná o integrálnu, objemovú metodiku skúšania tzn. V reálnom čase je skúšaný celý objem vyšetrovaného telesa.

Služby

services
KONTROLA MATERIÁLOV

Deštruktívna

KONTROLA MATERIÁLOV

Nedeštruktívna NDT

ZVÁRANIE

Montáž a zváranie

ZVÁRANIE

Technické poradenstvo

ZVÁRANIE

ISO poradenstvo

KOMPLEXNÁ

Projektová činnosť

VEDA

Výskum a vývoj

Vzdelávanie

Školenia a kurzy

Kontaktovať

contact

  Vaše meno *požadovaný

  Váš email *požadovaný

  Vaša otázka