WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o.

Úvod

O nás...

Firma Welding & Testing of Materials - ( W&TM ) sa zaoberá výskumom a vývojom v oblasti technických vied, hlavne výrobných technológii ako sú zváranie, zlievanie, tvárnenie a tepelné spracovanie materiálov. Popis všetkych našich služieb nájdete TU

V oblasti výskumu sa zameriavame na základný výskum chýb materiálov alebo výrobkov po zváraní, tvárnení, obrábaní a odlievaní. Spoločnosť sa venuje tiež oprave a rekonštrukcii rôznych zváraných konštrukcií a tlakových nádob, defektoskopickému skúšaniu materiálov nedeštruktívnymi metódami, informatívnemu testovaniu, meraniu, analýze a kontrole materiálov.

Firma WTM vykonáva aj mimoškolskú vzdelávaciu činnosť. Pracovníci WTM sú kvalifikovaní pre vykonávanie svojej činnosti. Pozrite si PONUKU NAŠICH ŠKOLENÍ.

Zváranie a kontrola materiálov nedeštruktívnymi skúškami sa vykonávajú v laboratóriu NDT . K dispozícií má tiež zváračskú dielnu s komplexným vybavením. Využíva sa na skúšanie zvárania a spájania rôznych materiálov.

Firma W&TM svojou činnosťou a službami zvyšuje domácu pridanú hodnotu, snaží sa o efektívny transfer technológií a výsledkov vedy a výskumu do výrobného procesu a o rozvoj výrobných postupov v priemysle orientovaných na lepšie využívanie dostupných zdrojov, vyššiu mieru recyklácie a využívanie materiálov priateľských k životnému prostrediu využitím vedecko technologického rozvoja a inovácií. Využíva a nahrádza doposiaľ používané materiály za materiály moderné s novým a vyšším komplexom úžitkových vlastností, včítane technologickej spracovateľnosti (obrábanie, tvárnenie, spájanie). Snaží sa o rozvoj technologických investičných celkov, najmä v oblasti strojárenstva a integrovaných priemyselných zariadení, s ohľadom na aplikáciu a použitie ľahkých kovov a moderných materiálov vo výrobe dopravnej s cieľom znižovania celkovej hmotnosti a príspevku k zelenej ekonomike, vývoj a aplikačné využitie kompozitných materiálov.

Späť
Naše služby

Naše služby

Montáž a zváranie

Na základe požiadaviek v oblasti zvárania Welding & Testing of Materials - ( WTM ) môže svojim zákazníkom ponúknuť nasledovné služby:

 • Zváranie a montáž vyhradených tlakových zariadení, kvapalinových a parných kotlov, stabilných tlakových nádob, potrubných vedení a samotná montáž do funkčného celku  
 • Zváranie technických zariadení plynovej skupiny A: plynových tlakových staníc, rozvodov plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa, rozvodov plynov z nekovových materiálov a acetylénovody.
 • Zváranie technických zariadení plynovej skupiny B: tlakových staníc do 10 Nm, rozvodov plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane, prípojky z nekovových materiálov.
 • Návrh opravy zariadení v dôsledku opotrebovania, havárie.
 • Realizácia zváračských prác na základe predloženej technickej dokumentácie.
 • Výpomoc pri realizácii zváračských prác zváračmi s platnými certifikátmi podľa STN EN 287.1 pre zváranie materiálov skupiny 1 až 11.
 • Firma disponuje odbornou spôsobilosťou  pre zváranie plastov z polotovarov: rúry a tvarovky, dosky a rúry, fólie a izolačné pásy, vrátane tvorby a schvaľovania postupov zvárania podľa EN ISO 14 731.

Technické poradenstvo

 • Odborný zváračský dozor: EWE - európsky zváračský inžinier, IWE - medzinárodný zváračský inžinier, EWI-E - európsky zváračský inšpektor - inžinier, EWT – európsky zváračský technológ.
 • Spracovanie technologických postupov zvárania  ( WPS )
 • Schválenie technologických postupov zvárania   WPQR podľa STN EN ISO 15 614-1, DIN 18 770, DVS 1702,
 • Poradenstvo a príprava firiem pre zavedenie noriem  STN EN ISO 3834-2.
 • Poradenstvo pri spracovaní cenových ponúk pre práce v oblasti zvárania.
 • Poradenstvo pri navrhovaní opráv špecifických strojov a zariadení.

ISO poradenstvo

zvýšte svoju konkurencieschopnosť  a image podniku na trhu pomocou zavedeného systému kvality

Zabezpečujeme odborné poradenstvo a konzultácie pri budovaní a zavádzaní efektívneho a funkčného systému manažérstva kvality ISO, jeho udržiavanie a neustále zlepšovanie.

ISO certifikácia je vhodná pre všetky malé, stredné i veľké spoločnosti z rôznych odvetví.

Ponúkame Vám poradenstvo a následnú certifikáciu  v oblasti zavádzania systémov kvality podľa:
 

STN EN ISO 9001

Jedným zo základných manažérskych nástrojov na zabezpečenie a dosiahnutie kvality je systém manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001.

ISO 9001 je univerzálna medzinárodná norma, ktorá sa zaoberá kvalitou. Systém manažérstva kvality  podľa normy ISO 9001 je možné zaviesť do akejkoľvek spoločnosti.

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva kvality ISO prináša tieto výhody- zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu, účasť vo verejných súťažiach, zlepšenie riadenia organizácie (určenie zodpovedností a právomoci), ekonomické prínosy (zníženie počtu sťažností a reklamácii od zákazníkov, znižovanie nákladov na nekvalitu),  dôkaz serióznosti organizácie.

STN EN ISO 3834

Rad noriem ISO 3834 poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva kvality tavného zvárania kovových materiálov. Zváranie je využívané vo viacerých priemyselných odvetviach- strojárstvo, stavebníctvo, energetika, spracovateľský priemysel, hutníctvo,..

Rad noriem ISO 3834 nenahrádza ISO 9001, ale predstavuje nástroj na jej používanie pre procesy zvárania. Dôraz je kladený na kvalifikáciu pracovníkov, používané zariadenia, postupy a záznamy zvárania.

STN EN 1090

Norma STN EN 1090  stanovuje požiadavky na základné a prídavné materiály, spojovacie súčasti, delenie materiálu a samozrejme aj na zváranie, ktoré musí byť prevádzané v súlade s ISO 3834-1 až 6. Ďalej stanovuje zvárací dozor podľa ISO 14731, použitie zváracích postupov a kvalifikáciu zváracieho personálu, požiadavky na prípravu a zostavenie konštrukcií, ako aj systém kontroly výroby.

NEDEŠTRUKTÍVNA KONTROLA (NDT)

Nedeštruktívna kontrola umožňuje identifikovať a dokumentovať necelistvosti materiálov pomocou využitia fyzikálnych javov. Pre potreby našich zákazníkov môžeme poskytnúť nasledovné skúšky:

 • Skúšanie materiálov
 • Poradenstvo pri navrhovaní NDT kontroly
 • Spracovanie postupu NDT kontroly pracovníkom level III
 • Poradenstvo pri spracovaní cenových ponúk

NDT Kontrola - defektoskopia

 • Skúška prežiarením ( RT ) - RTG lampy, prenosné žiariče na báze Ir192, Se75, Yb169  
 • Skúška ultrazvukom ( UT ) - Panametrics, Omniscan, mierky K1, K2, sada mierok s bočným valcovým vývrtom
 • Vizuálna skúška ( VT ) - Sady mierok na priamu VT kontrolu, videoendoskop
 • Penetračná / kapilárna skúška ( PT ) - Sady sprejov farebné, duálne aj florescenčné, UV lampa, UV meter, Lux meter
 • Magnetická prášková skúška ( MT ) - Tiede jarmo, elektródy, UV lampa, UV meter, Lux meter, sady sprejov farebné aj florescenčné
 • Skúška netesnosti ( LT )
 • Spracovanie postupu NDT kontroly
 • Vypracovanie postupov NDT kontroly pracovníkom level III pre všetky hore uvedené metódy

DEŠTRUKTÍVNA KONTROLA

 • Skúšky makroštruktúry
 • Skúšky mikroštruktúry
 • Skúšky tvrdosti HB,HV,HRC (Krautkramer MIC 10)
 • Skúšky lámavosti
 • Skúšky vrubovej húževnatosti
 • Meranie pevnosti v ťahu
 • Určovanie chemického zloženia oceľových materiálov (Spectroport) - Chemickú analýzu vykonávame pomocou prístroja BELEC COMPACT PORT , ktorý umožňuje vykonávať presne merania aj v teréne.  Na vykonanie skúšky je postačujúca vybrúsená plôška o rozmeroch 1,5 x 1,5 cm. Okrem bežnej analýzy ocelí umožňuje určiť aj zliatiny hliníka.
 • Všetky skúšky vykonávame podľa noriem, predpisov, technických  podmienok, ktoré si určuje zákazník a v súlade zo zákonmi SR a EU. Skúšky a posudky sú vykonávané certifikovaným personálom. (Certifikáty a oprávnenia sa dokladujú pri podpísaní zmluvy).
 • Všetky služby (posudky, skúšky) sú presne evidované a zaznamenané do protokolov, ktoré sú právoplatným dokladom a za ich vystavenie a  správnosť ručí firma W&TM.
 • Skúšky môžeme vykonávať na celom území EU, okrem RT, ktoré môžeme vykonávať v SR a ČR (v príprave Poľsko a Maďarsko).
 • V prípade potreby je možné zabezpečiť skúšky aj v iných krajinách.
 • Cena za naše služby je predmetom rokovania medzi firmou a zákazníkom.
 • Skúšky poskytuje firma v čo najkratšom možnom termíne.
 • Vyhodnotenie a výsledky skúšok vieme zabezpečiť hneď na mieste skúšky, alebo v čo najkratšom termíne (2-12 hodín), podľa druhu, rozsahu a potreby zákazníka.

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

 • Zemné práce - realizujeme zemné práce v menšom rozsahu:
  - Výkopy stavebných jám aj s odvozom zeminy
  - Výkopy rýh pre preložky IS
  - Zásypy jám, rýh, zásypy okolo objektov aj so zhutnením
 • Prekládky IS - špecializujeme sa hlavne na prekládky plynovodov – VTL, STL, vodovodov, produktovodov a ostatných líniových potrubných vedení.
 • Stavba, údržba a opravy líniových vedení - táto činnosť pozostáva hlavne z realizácie rôznych druhov rúrovodov.
 • Oceľové konštrukcie - pre pozemné, inžinierske, vodohospodárske a železničné stavby
 • Mostné oceľové konštrukcie - dodávka a montáž oceľových mostných nosných konštrukcií, dodávka a montáž oceľových zábradlí..
 • Protihlukové steny - dodávka a montáž PHS odrazových aj pohltivých, hluku spôsobeného automobilovou a železničnou dopravou v obytných a priemyselných zónach.
 • Odvodnenie mostných objektov - dodávka a montáž odvodnenia mostovky pomocou závesov zaveseného potrubia pod mostovkou.
 • Oceľové portály - dodávka a montáž vrátane stavebnej časti oceľových portálov pre montáž zvislého dopravného značenia.
Školenia

Školenia

Školenia

 • WPS, WPQR, školenie zváračov podľa STN 050705, STN EN 287-1.
 • Školenia a certifikácia zváračov v súlade s STN EN 287-1, STN EN ISO 9606-2, STN EN  1418, DIN EN 287-1, DIN EN ISO 9606-2, DIN EN 1418, AD-2000 MBI. HP3,
 • Skúšky môžeme vykonávať na požiadanie u zákazníka priamo na mieste.
 • Poskytujeme školenie pracovníkov pre NDT podľa STN EN 9712 a zamestnávateľskej certifikácie SNT-TC-1A.

ŠKOLENIA NDT PRE LEVEL 1,2,3 A BASIC

VT – vizuálna kontrola,
PT – kapilárna metóda,
MT – magnetická prášková metóda,
ET – vírivé prúdy,
UT – ultrazvuk,
RT – prežarovanie,
LT/ABC – skúšky tesnosti a  školenia koróznych technikov

Certifikácia personálu je zabezpečená prostredníctvom akreditovaných certifikačných orgánov. Kvalifikácia presonálu v NDT podľa EN ISO 9712, SNT-TC-1A.

ŠKOLENIE PRACOVNÍKOV V OBLASTI ZVÁRANIA

 • Preškolenia z bezpečnostných ustanovení ( potrebné na predĺženie platnosti základných kurzov každé 2 roky) STN 050601, STN 050610, STN 050630
 • Skúšky zváračov podľa STN EN ISO 9606-1,2,3,4
 • Spájkovanie podľa STN EN ISO 13585
 • Operátor tavného zvárania a zoraďovač odporového zvárania pre vysoko mechanizované a automatizované zváranie podľa EN ISO 14732
 • Zabezpečujeme vypracovanie WPS a WPQR

PONUKA KURZOV ZVÁRANIA

Ponúkame Vám školenia a skúšky zváračov v zmysle noriem STN 05 0705, STN EN 287-1,2 a školenie a preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení , platné pre rok 2016. Dĺžka a cena kurzu závisí od typu kurzu, dĺžky preškolenia a počtu účastníkov. Cenovú ponuku vypracujeme na mieru po vyšpecifikovaní Vašich požiadaviek.

Z-E 1

kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou nelegované a nízkolegované ocele

na vyžiadanie

Z-E 3

kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou vysokolegované austenitické ocele

na vyžiadanie

Z-M 1

kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou nelegované a nízkolegované ocele

na vyžiadanie

Z-M 3

kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou vysokolegované austenitické ocele

na vyžiadanie

Z-M 7

kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou hliník a jeho zliatiny

na vyžiadanie

Z-T 1

kurz zvárania v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou nelegované a nízkolegované ocele

na vyžiadanie

Z-T 3

kurz zvárania v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou vysokolegované austenitické ocele

na vyžiadanie

Z-T 6

kurz zvárania v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou medi a jej zliatin

na vyžiadanie

Z-T 7

kurz zvárania v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou hliníka a jeho zliatin

na vyžiadanie

Z-G 1

kurz zvárania plameňom nelegované a nízkolegované ocele

na vyžiadanie

D-G 2

zaškolenie na rezanie a drážkovanie kyslíkom

na vyžiadanie

D-G 5

zaškolenie na nahrievanie kovov plameňom  

na vyžiadanie

D-E 2

zaškolenie na rezanie a drážkovanie elektrickým oblúkom

na vyžiadanie

D-M 1

zaškolenie na stehovanie v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou

na vyžiadanie

 

Preškolenie z bezpečnostných ustanovení (potrebné na predĺženie platnosti základných kurzov)

na vyžiadanie

pri preškolení z bezpečnostných predpisov súčasne, zváranie plameňom a zváranie elektrickým oblúkom.

na vyžiadanie

 

Úradné skúšky zváračov  podľa STN EN 287-1. Cena závisí od metódy a zručnosti uchádzača

 

na vyžiadanie

 

Certifikácia zváračov s úradnými skúškami v zmysle Smernice PED 97/23/ES – tlakové zariadenia

na vyžiadanie

 

Periodické skúšky zváračov

na vyžiadanie.

 

 

Operátor tavného zvárania a zoraďovač odporového zvárania pre vysoko mechanizované a automatizované zváranie kovových materiálov  v zmysle STN EN ISO 14732:22014-02 /050708/

Poplatok za zaškolenie v rozsahu jedného dňa

na vyžiadanie

Záverečná skúška a jej vyhodnotenie

na vyžiadanie

Certifikát podľa STN EN ISO 14732:2014-02                /050708/

na vyžiadanie                    

Spájkovanie STN EN 13 133

na vyžiadanie

 

Rozšírenie rozsahu platnosti certifikátu

na vyžiadanie

 

Rozsah školení je stanovený v zmysle STN EN ISO 9712. Ponúkame certifikáciu cez certifikačné orgány PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. a Výskumný ústav zváračský Priemyselný inštitút SR. V prípade objednávky školenia a certifikácie pre viac  ľudí ponúkame zaujímavé zľavy. Cenovú ponuku na mieru vypracujeme po prvom kontakte a vyšpecifikovaní požiadaviek zákazníka. V prípade, že Vám nevyhovuje ani jeden z uvedených termínov ponúkame individuálne termíny. Zároveň Vám zašleme osnovu kurzu. Poplatok je stanovený ako cena dohodou v súlade so Zákonom č. 18/96 Z. z., nie je v ňom zahrnutá cena skúšok a certifikácie. V prípade väčšieho počtu účastníkov zorganizujeme kurz aj priamo vo Vašej firme. Garantujeme lektorov certifikovaných v II. a III. stupni s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti NDT v rôznych priemyselných odvetviach.

PONUKA NDT KURZOV

PONUKA VZDELÁVANIA ŠKOLIACEHO WELDING & TESTING OF MATERIALS s.r.o., Žilina.

Dovoľte nám predložiť Vám ponuku vzdelávacích aktivít školiaceho strediska WELDIND & TESTING OF MATERIALS v oblasti nedeštruktívneho testovania materiálov na druhý polrok 2017 :

 • Skúšanie ultrazvukom UT, meranie hrúbok ultrazvukom UTT,
 • radiografická kontrola RT, hodnotenie rádiogramov zvarových spojov
 • skúšanie magnetickými metódami MT ,
 • skúšanie vizuálnymi metódami VT,
 • skúšanie kapilárnymi metódami PT
 • vírivé prúdy ET

 

metóda

Prístrojové vybavenie používané na kurze

počet hodín

cena

Termín podľa dohody

UT 1+2

EPOCH, Panametrics, Omniscan, mierky K1, K2, sada mierok s bočným valcovým vývrtom . Možnosť využívania laboratória v mieste školenia vrátane prístrojového vybavenia.

120 hod

na vyžiadanie

03.07.  - 24.07.2017

04.09.  - 25.09.2017

Možnosť dohody

RT 1+2

RTG lampy, prenosné žiariče na báze Ir192, Se75, Yb169, Katalóg ASME pre určovanie chýb odliatkov, denzitometer, negatoskopy, drôtikové mierky. Možnosť využívania laboratória v mieste školenia vrátane prístrojového vybavenia.

120 hod

na vyžiadanie

01.08. – 21.08.2017

Možnosť dohody

RT-FAS

denzitometer, negatoskopy

56 hod

na vyžiadanie

24.07. – 01.08.2017

Možnosť dohody

UTT

Panametrics

24 hod

na vyžiadanie

Možnosť dohody

MT1+2

Tide jarmo, elektrody, UV lampa, UV meter, Lux meter, sady sprejov farebné aj florescenčné

40 hod

na vyžiadanie

25.09. – 29.09.2017

02.10. – 06.10.2017

13.11. – 20.11.2017

27.11. – 01.12.2017

Možnosť dohody

PT1+2

sady sprejov farebné, duálne aj florescenčné, UV lampa, UV meter, Lux meter,

40 hod

na vyžiadanie

21.08. – 25.08.2017

09.10. – 13.10.2017

23.10 -  27.10.2017

06.11. – 10.11.2017

Možnosť dohody

VT1+2

Sady mierok na priamu VT kontrolu, videoendoskop

40 hod

na vyžiadanie

25.09. – 29.09.2017

16.10. – 20.10.2017

20.11. – 24.11.2017

11.12. – 15.12.2017

Možnosť dohody

VT ThP

Sady mierok na priamu VT kontrolu, videoendoskop

40 hod

na vyžiadanie

Možnosť dohody

ET

 

88 hod

na vyžiadanie

Možnosť dohody

KT

Ukážky koróznych skúšok pod napätím, anódová katódová ochrana, nátery

40 hod

na vyžiadanie

Možnosť dohody

MT3, PT3, VT3

 

32 hod

24 hod

24 hod

na vyžiadanie

Možnosť dohody

 

 

Rozsah školenia je stanovený v zmysle STN EN ISO 9712. Ponúkame certifikáciu cez certifikačné orgány PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. a Výskumný ústav zváračský Priemyslený inštitút SR. V prípade, že si objednáte školenie a certifikáciu pre viac  ľudí Vám ponúkame zaujímavé zľavy. Cenovú ponuku na mieru vypracujeme po prvom kontakte a vyšpecifikovaní Vašich požiadaviek. V prípade, že Vám nevyhovuje ani jeden z uvedených termínov ponúkame individuálne termíny. Zároveň Vám zašleme osnovu kurzu. Poplatok je stanovený ako cena dohodou v súlade so Zákonom č. 18/96 Z.z., nie je v ňom zahrnutá cena skúšok a certifikácie. V prípade väčšieho počtu účastníkov   (4 a viac ) zorganizujeme kurz aj priamo vo Vašej firme. Garantujeme lektorov certifikovaných v II a III. stupni s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti NDT v rôznych priemyselných odvetviach. Zároveň ponúkame vypracovanie postupov v oblasti NDT.

 

Kontakt: p. Darina Bačíková., dbacikova@wtm.sk,  tel. + 421 918 322 050

Výskum & Vývoj

Výskum & Vývoj

VÝVOJ A ANALÝZA NOVÝCH MATERIÁLOV NA BÁZE NEŽELEZNÝCH KOVOV S VYUŽITÍM V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

Stručný popis projektu

Hlavnou obsahovou náplňou projektu je vývoj nových materiálov neželezných kovov orientované na zliatiny na báze horčíka, titánu, niklu, me­di a ďalších zliatin. Využitie týchto zliatin sa predpokladá v automobilovom priemysle pre akumulátory, stýkače, poprípade iné súčasti v elektrických a hybridných vozidlách. Elektrické a hybridné vozidlá s využitím elektromotorov podstatne znižujú tvorbu emisií a spotrebu fosílnych palív, čo predpokladá vysokú mieru potencionálnej využiteľnosti predkladaného projektu. Súčasne sa bude vyvíjať technológia spracovania zliatin, ich spájanie a následná kontrola nedeštruktívnymi skúškami, ktoré slúžia na kontrolu odliatkov a spojov súčastí. V nadväznosti na plnenie cieľov v súlade s horizontálnou prioritou trvalo udržateľného rozvoja sa posilní výskum a vývoj, zvýši sa rozvoj technologických procesov a zvýši sa konkurencieschopnosť v automobilovom priemysle. Primárnou cieľovou skupinou sú doktorandi a ich začlenenie do pracovného procesu, technickí pracovníci, zvárači, technológovia a ľudia z akademickej obce (školitelia aj študenti) aj administratívni pracovníci. Výstupom projektu bude priemyselné výskumno-vývojové centrum, ktorého cieľom je  podporiť efektívnu spoluprácu medzi podnikom a výskumnou organizáciou.  

Firma W&TM sa zaoberá výskumom a vývojom technických vied, hlavne výrobných technológii ako sú zváranie, zlievanie, tvárnenie a tepelné spracovanie materiálov. V oblasti výskumu sme zameraný na základný výskum chýb materiálov alebo výrobkov po zváraní, tvárnení, obrábaní, odlievaní. Spoločnosť sa tiež venuje  oprave a rekonštrukcií rôznych zváraných konštrukcií a tlakových nádob, defektoskopickému skúšaniu materiálov nedeštruktívnymi metódami, informatívnemu testovaniu, meraniu, analýze a kontrole materiálov. Firma W&TM vykonáva aj mimoškolskú vzdelávaciu činnosť. Pracovníci W&TM sú kvalifikovaní   pre vykonávanie svojej činnosti a spoločnosť úzko spolupracuje s odborníkmi Katedry technologického inžinierstva na Žilinskej univerzite.
Zváranie a kontrola materiálov nedeštruktívnymi skúškami sa vykonávajú v laboratóriu NDT, ktoré má firma W&TM v prenájme. K dispozícií má tiež zváračskú dielnu s komplexným vybavením. Využíva sa na skúšanie zvárania a spájania rôznych materiálov.

Firma W&TM svojou činnosťou a službami zvyšuje domácu pridanú hodnotu, snaží sa o efektívny transfer  technológií a výsledkov vedy a výskumu do výrobného procesu a o rozvoj výrobných postupov v priemysle orientovaných na lepšie využívanie dostupných zdrojov, vyššiu mieru recyklácie a využívanie materiálov priateľských k životnému prostrediu využitím vedecko technologického rozvoja a inovácií. Využíva  a nahrádza doposiaľ používané materiály za materiály moderné s novým a vyšším komplexom úžitkových vlastností, včítane technologickej spracovateľnosti (obrábanie, tvárnenie, spájanie). Snaží sa o rozvoj technologických investičných celkov, najmä v oblasti strojárenstva a integrovaných priemyselných zariadení, s ohľadom na aplikáciu a použitie ľahkých kovov a moderných materiálov vo výrobe dopravnej s cieľom znižovania celkovej hmotnosti a príspevku k zelenej ekonomike, vývoj a aplikačné využitie kompozitných materiálov.

 

Referencie

Referencie

Potrubné systémy

Projekt: Inštalácia rozvodu pary (1,1 MPa, 184°C) od rozvádzača ku spotrebičom

Realizácia: 2017

Investor: Novesta, a.s., Partizánske

 

Projekt: Inštalácia nového merania na rozvádzač pary

Realizácia: 2017

Investor: Kvartet, a.s., Partizánske

 

Projekt: Nové prepojenia v rozvodni

Realizácia: 2017

Investor: Kvartet, a.s., Partizánske

 

Projekt: Dopájanie chladiacich jednotiek ku spotrebičom

Realizácia: 2017

Investor: Kia Motors Slovakia, s.r.o.

 

Projekt: Oprava poruchy na rozvode TÚV

Realizácia: 2017

Investor: BYTTERM, a.s., Žilina

 

Oceľové konštrukcie

Projekt: rozšírenie plošiny pre plničky prevádzkových kvapalín

 

Realizácia: 2017

Investor: Kia Motors Slovakia, s.r.o

 

Projekt: výroba a modifikácia paliet na motory

Realizácia: 2017

Investor: Kia Motors Slovakia, s.r.o
 

Projekt: prestavba hnojiska na silážnu jamu

 

Realizácia: 2017

Investor: TS-ING s.r.o

NDT

Projekt: RTG kontrola potrubných rozvodov pre závod Jaguar Landrover.

Realizácia: 2017

Investor: G&F Energy, s.r.o.

 

Projekt: RTG kontrola na oprave horúcovodu OD Carrefour - Mestká plaváreň

Realizácia: 2017

Investor: Tetrastav, s.r.o.

 

Projekt: MT kontrola brzdových klinov výťahov

Realizácia: 2017

Investor: Böhler-Uddeholm SLOVAKIA, s.r.o.

 

Projekt: NDT kontrola produkcie - potrubných rozvodov

Realizácia: 2017

Investor: Bilfinger VAM Anlagentechnik GmbH.

 

Projekt: UT kontrola zvarov odkôrňovacieho bubna pre Mondi SCP, a.s.

Realizácia: 2017

Investor: Montáže Trenčín, a.s.

 

Projekt: NDT kontrola zvarov pri výrobe tlakových nádob

Realizácia: 2017

Investor: Tlakon SK, s.r.o.

 

Projekt: UT kontrola čapov na tamburách papierenských strojov

Realizácia: 2017

Investor: Mondi Bags Austria GmbH

 

Projekt: UT, MT kontrola častí papierenských strojov

Realizácia: 2017

Investor: Metsa Tissue Slovakia s.r.o.

 

Projekt: UT kontrola ložiskových krúžkov

Realizácia: 2017

Investor: Kinex Bearings, a.s.

 

Projekt: NDT kontrola súčastí parných turbín pre Martinskú Teplárenskú, a.s a Bučina Zvolen, a.s.

Realizácia: 2017

Investor: EKOL, spol. s r.o.

Certifikáty

Certifikáty

Certifikáty našej firmy

Kontakt

Kontakt

WELDING & TESTING OF MATERIALS, s.r.o. (W&TM)

Sídlo

Moyzesová 939/46
Žilina 010 01

Prevádzka

Dlhá 88
Žilina 010 09
Slovensko

mobil: +421 915 404 540
email: office@wtm.sk
www.wtm.sk

CAPTCHA
Táto otázka je pre testovanie či ste alebo nie ste človek, aby sa zabránilo spamu.
11 + 4 =
Vyriešte tento jednoduchý matematický príklad a vložte výsledok. Napr. pre 1 + 3 zadajte 4.
Kontakty

Kontakty

Laboratórium NDT

Ing. Pavol Višňovský, PhD.

Garant NDT
+421 905 253 069
pavol.visnovsky@wtm.sk
Slovenský Anglický Ruský

Ing. Peter Višňovský

technický riaditeľ / vedúci laboratória
+421 907 853 172
peter.visnovsky@wtm.sk
Slovenský Anglický Nemecký

Ing. Matúš Krempaský

metrológ
+421 918 322 053
mkrempasky@wtm.sk
Slovenský

Peter Plánka

zástupca vedúceho laboratória
+421 915 573 225
-
Slovenský

Bc. Petra Devečková

asistentka
+421 917 613 057
pdeveckova@wtm.sk
Slovenský

Nákupné oddelenie

Ing. Milovan Koldžič

nákup-projektový manažér
+421 908 302 261
mkoldzic@wtm.sk
Slovenský Anglický Nemecký

Ing. Eva Mihová

vedúca prípravy stavieb
+421 917 613 052
vyroba@wtm.sk
Slovenský

Ing. Anna Červenická

referent nákupu
+421 907 512 289
acervenicka@wtm.sk
Slovenský

Výrobné oddelenie

Ing. Ivan Dižo

vedúci výroby
+421 918 322 057
idizo@wtm.sk
Slovenský

Ing. Július Hvezda

majster výroby
+421 918 322 054
jhvezda@wtm.sk
Slovenský Anglický

Ing. Juraj Sidor

majster výroby
+421 915 224 988
jsidor@wtm.sk
Slovenský Anglický

Ivan Turčan

majster výroby
+421 911 952 452
iturcan@wtm.sk
Slovenský

Jaroslav Kučera

majster výroby
+421 915 571 882
jkucera@c-cw.sk
Slovenský

Oddelenie vzdelávania

Ing. Elena Kantoríková, PhD

vedúca oddelenia
+421 903 431 955
ekantorikova@wtm.sk
Slovenský

Darina Bačíková

referent vzdelávania
+421 918 322 050
dbacikova@wtm.sk
Slovenský

Sekretariát

Natália Višňovská

asistentka
+421 915 236 558
nvisnovska@wtm.sk
Slovenský

Mapa sídla

https://www.map-embed.com